<Zamknij okno>

WebYep Pomoc: Obrazek

Opis

Dzięki oknu "Edytuj Obrazek" można wstawiać oraz usuwać obrazki (fotografie lub grafiki) ze strony internetowej.

Ważne: Obrazek musi być zapisany w formie właściwej do publikacji w internecie tzn.:

Obsługa

Zmiana obrazka:

Kliknij przycisk "Przegl±daj..." aby wybraæ obrazek, który chcesz dodaæ (za³adowaæ) na stronê. Wybierz plik z okna dialogowego i kliknij "OK" (lub "Otwórz"). Nastêpnie kliknij "Zapisz" aby rozpocz±æ wysy³anie pliku.

Uwaga: Przesy³anie pliku z twojego komputera na serwer (gdzie znajduje siê strona) mo¿e zaj±æ trochê czasu, w zale¿no¶ci od prêdko¶ci po³±czenia internetowego.

Usuwanie obrazka:

Kliknij przycisk "Usuñ" aby usun±æ plik ze strony oraz skasowaæ z serwera.

Po klikniêciu "Zapisz" lub "Usuñ" okno edytora zamknie siê i zostanie wy¶wietlona zmieniona strona.
W niektórych przypadkach wymagane bêdzie naci¶niêcie przycisku "Od¶cie¿ stonê" w przegl±darce internetowej.

<Zamknij okno>
© 2009, Objective Development Software GmbH